ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ ÉS NYILATKOZAT

Az adatkezelésre a profipadloszolnok.hu weboldalon található internetes tartalmak felhasználóinak önkéntes, megfelelő tájékoztatáson alapuló nyilatkozata alapján kerül sor, mely nyilatkozat tartalmazza a felhasználók kifejezett hozzájárulását ahhoz, hogy az oldal használata során közölt személyes adataik felhasználásra kerüljenek. Jelen tájékoztató és nyilatkozat az adatkezeléssel, adatvédelemmel kapcsolatos lényegi információkat rögzíti, és elfogadása a Webáruházban való regisztráció és vásárlás feltétele.

Jelen tájékoztatóban megjelölt „ÁSZF” a profipadloszolnok.hu weboldalon található Általános Szerződési Feltételeket jelenti.

1. Az adatkezelés alapfogalmai, céljai és elvei

1.1. Jelen tájékoztató és nyilatkozat értelmezéséhez szükséges fogalmak a 2011. évi CXII. törvény alapján:

Érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy közvetve azonosítható természetes személy.

Személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat – különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret – valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés.

Hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez.

Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az adatfeldolgozóval végrehajtatja.

Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése,

tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása, vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése.

Adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele.

Adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adatokon végzik.

Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatkezelővel kötött szerződése alapján – beleértve a jogszabály rendelkezése alapján kötött szerződést is – adatok feldolgozását végzi.

1.2 A Szolgáltató, mint Adatkezelő online értékesítési tevékenységével kapcsolatban kezeli a regisztrált felhasználók mint érintettek személyes adatait, kizárólag a termékértékesítésre irányuló szerződések létrehozása, illetve a megrendelések teljesítése, a számlázás, kiszállítás és követelése érvényesítése céljából.

1.3. Az Adatkezelő tiszteletben tartja a honlapot felkereső minden természetes személy személyiségi jogait. A Szolgáltató a honlapon olyan adatokat regisztrál, amelyek a szerződés teljesítése, és a szerződés feltételeinek későbbi bizonyítása érdekében technikailag elengedhetetlenek, és ezen adatokat kizárólag online regisztráció (név, e-mail cím, jelszó), szállítás, számlázás (szállítási cím, telefonszám) célból kezeli (a Szolgáltató hírlevelet nem küld). A Szolgáltató haladéktalanul törli azon adatokat, amelyek az adott cél megvalósulását követően meghaladják a célhoz kötöttség elvét (így szállítás esetén a vásárló szállítási címe, telefonszáma, illetve online regisztráció törlése esetén a vásárló valamennyi adata.)

Az adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulása. A vásárló a webshop honlapján történt regisztrációja révén fejezi ki az ÁSZF-en alapuló önkéntes és félreérthetetlen hozzájárulását az általa megadott adatok kezeléséhez. A Szolgáltató az általa nyilvántartott adatokat harmadik személynek nem adja ki. Az adatok kezelését minden esetben a hatályos adatvédelmi törvény előírásainak betartásával végzi. Minden vásárlónak joga van elérni, helyesbíteni vagy törölni bármely vagy akár az összes általa megadott információt, adatot, jogosult megtiltani az adatkezelést az ÁSZF 3.1 pontjában foglaltak szerint.

A vásárló – aki egyben az adatkezelés érintettje is – tájékoztatást kérhet az személyes adatai kezeléséről az adatkezelőtől. A vásárló vonatkozó kérése esetén, az adatkezelőnek tájékoztatást kell adnia arról, hogy milyen személyes adatokat milyen célból, mennyi ideig kezel a vásárlóval kapcsolatban, továbbította-e azokat, (ha igen, akkor milyen adatokat, kinek, milyen jogalapon stb.) illetve, hogy az adatkezelés során igénybe vesz-e adatfeldolgozót.

A profipadloszolnok.hu weboldalon található képek, cikkek, videó anyagok, dokumentumok a Szállító vagy üzleti partnereinek szellemi tulajdonát képezik. Mind a két esetben vonatkozik a weboldal látogatójára a hatályos szerzői jogi törvény. Tilos a közölt anyagok írásos engedély nélküli továbbközlése, értékesítése, módosítása, de saját használatra a Vevő a számítógépén azokat tárolhatja, kinyomtathatja.

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság részéről Dr. Péterfalvi Attila „Tájékoztató a webáruházakra vonatkozó adatvédelmi követelményekről” című tájékoztatója szerint ha egy honlap látogatói azért adják meg a személyes adataikat, hogy a honlapon működő webáruházban vásárolhassanak, az ilyen vásárlással kapcsolatos adatkezelést nem kell bejelenteni az adatvédelmi nyilvántartásba.

A Szolgáltató nem folytat hírlevél küldési tevékenységet, és adatkezelése kizárólag azt a célt szolgálja, hogy a vásárló a webáruházban vásárolhasson, így nem tett külön bejelentést az adatvételmi nyilvántartásba.

2. Az Adatkezelő adatai

Az adatkezelő a Paradiso ’98 Kft.

 • Cégnév: Paradiso 98. Kft.
 • Székhely: 5000. Szolnok, Tószegi út 10-12.
 • Telephely: 5000. Szolnok, Tószegi út 10-12.
 • Cégjegyzékszám: Cg.16-09-008201
 • Nyilvántartásba vevő hatóság: Szolnoki Törvényszék (5000 Szolnok, Baross út 1.)
 • Adószám: 13446031-2-16
 • Statisztikai szám: 13446031-4753-113-16
 • Telefonszám: +36-56-514-545
 • · Fax: +36-56-514-546
 • · Kapcsolattartó neve: Kovács Tamás, telefonszáma: +36-56-514-545
 • · Telefonos ügyfélszolgálat ideje: hétfő-péntek 9:00-17:00 között
 • · e-mail cím: szolnok@profipadloszolnok.hu

Adatvédelmi felelős és adatvédelmi kérdésekben kapcsolattartó személy:

 • név: Kovács Tamás
 • telefon: +36-56-514-545
 • e-mail: szolnok@profipadloszolnok.hu

3. Az adatkezelés helye

A Szolgáltató székhelye.

4. Az adatkezelés jogalapja

Az adatkezelés jogalapja: az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló2011. évi CXII. törvény 5. § (1) bekezdés a) pontja alapján az érintett önkéntes hozzájárulása.

4. Az érintettek köre

Az érintettek köre: a Webáruház regisztrált felhasználói

5. A kezelt adatok köre

A kezelt adatok köre: a regisztrált felhasználók által a regisztráció során megadott, a megrendelés teljesítéséhez, szállításhoz és számlázáshoz szükséges adatok:

 • név
 • elérhetőség (telefonszám, emailcím)
 • szállítási cím
 • számlázási cím

6. Az adatkezelés időtartama

A Szolgáltató törli a vásárló személyes adatait a vásárló kérésére, illetve valamennyi adatát a regisztráció törlésével. A Szolgáltató törli a szolgáltatás nyújtásához nélkülözhetetlen adatokat, ha a szerződés nem jön létre, ha a szerződés megszűnik, továbbá a számlázást követően. Ez a törlési kötelezettség az egyéb jogszabályok által megőrizendő adatokra nem alkalmazható (a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján 8 évig meg kell őrizni ezeket az adatokat.).

Adatok akkor is kezelhetők, ha az törvény, vagy – törvény felhatalmazása alapján, az abban meghatározott körben – helyi önkormányzati rendelete közérdeken alapuló célból elrendeli. A kötelező adatkezelés alá eső adatokat csak az adatkezelést elrendelő jogszabály által meghatározott mértékben és ideig lehet tárolni illetve felhasználni.

7. Az adatok megismerésére jogosultak köre

Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye:

Szolgáltató kereskedelmi és szállítmányozási munkatársai,
a Szolgáltató által megbízott futárszolgálatok munkatársai.

8. Adattovábbítás

Az Adatkezelő a megadott személyes adatokat az e pontokban írt céloktól eltérő célokra nem használhatja fel.

A továbbított adatok köre:

 • Név, szállítási cím, telefonszám

Az érintettek köre:

 • A házhozszállítást kérő valamennyi érintett.

Az adatkezelés célja:

 • A megrendelt termék házhoz szállítása.

Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje:

 • A házhozszállítás lebonyolításáig tart.

Kinek a részére történik az adattovábbítás:

 • A Szolgáltató által megbízott szállító (futárszolgálat) részére.

9. Adatfeldolgozás

Az 1.2 és a 8. pontban rögzített célok érdekében szükséges adatfeldolgozást az Adatkezelő végzi, a fenti elvek maradéktalan tiszteletben tartásával.

Adatvédelmi felelős:

 • név: Kovács Tamás,
 • telefon: +36-56-514-545
 • e-mail: szolnok@profipadloszolnok.hu

10. Adatbiztonság

A Szolgáltató kötelezi magát, hogy gondoskodik a személyes adatok biztonságáról, megteszi továbbá azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt személyes adatok védettek legyenek; illetőleg megakadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását. Kötelezi magát arra is, hogy minden olyan harmadik felet, akiknek a személyes adatokat továbbítja vagy átadja, felhívja ez irányú kötelezettségeinek teljesítésére.

11. Az érintettek jogai

11.1 Az érintett kérelmezheti az adatkezelőnél

a) tájékoztatását személyes adatai kezeléséről,

b) személyes adatainak helyesbítését, valamint

c) személyes adatainak törlését vagy zárolását.

11.2.

(1) Az érintett kérelmére az adatkezelő tájékoztatást ad az érintett általa kezelt, illetve az általa vagy rendelkezése szerint megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá – az érintett személyes adatainak továbbítása esetén – az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről.

(2) Az adatkezelő köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül, közérthető formában, az érintett erre irányuló kérelmére írásban megadni a tájékoztatást.

A (2) bekezdésben foglalt tájékoztatás ingyenes, ha a tájékoztatást kérő a folyó évben azonos adatkörre vonatkozóan tájékoztatási kérelmet az adatkezelőhöz még nem nyújtott be. Egyéb esetekben költségtérítés állapítható meg.

11.3.

(1) Az érintett tájékoztatását az adatkezelő csak a 2011. évi CXII. törvényben meghatározott esetekben tagadhatja meg.

A tájékoztatás megtagadása esetén az adatkezelő írásban közli az érintettel, hogy a felvilágosítás megtagadására a törvény mely rendelkezése alapján került sor. A felvilágosítás megtagadása esetén az adatkezelő tájékoztatja az érintettet a bírósági jogorvoslat, továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (a továbbiakban: Hatóság) fordulás lehetőségéről.

11.4.

(1) Ha a személyes adat a valóságnak nem felel meg, és a valóságnak megfelelő személyes adat az adatkezelő rendelkezésére áll, a személyes adatot az adatkezelő helyesbíti.

(2) A személyes adatot törölni kell, ha a) kezelése jogellenes;

b) az érintett kéri;

c) az hiányos vagy téves – és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható -, feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki;

d) az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt;

e) azt a bíróság vagy a Hatóság elrendelte.

(4) Törlés helyett az adatkezelő zárolja a személyes adatot, ha az érintett ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az érintett jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.

(5) Az adatkezelő megjelöli az általa kezelt személyes adatot, ha az érintett vitatja annak helyességét vagy pontosságát, de a vitatott személyes adat helytelensége vagy pontatlansága nem állapítható meg egyértelműen.

11.5.

(1) A helyesbítésről, a zárolásról, a megjelölésről és a törlésről az érintettet, továbbá mindazokat értesíteni kell, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti.

(2) Ha az adatkezelő az érintett helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 30 napon belül írásban közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait. A helyesbítés, törlés vagy zárolás iránti kérelem elutasítása esetén az adatkezelő tájékoztatja az érintettet a bírósági jogorvoslat, továbbá a Hatósághoz fordulás lehetőségéről.

11.6

Az érintettnek jelen pontban meghatározott jogait törvény korlátozhatja az állam külső és belső biztonsága, így a honvédelem, a nemzetbiztonság, a bűncselekmények megelőzése vagy üldözése, a büntetés-végrehajtás biztonsága érdekében, továbbá állami vagy önkormányzati gazdasági vagy pénzügyi érdekből, az Európai Unió jelentős gazdasági vagy pénzügyi érdekéből, valamint a foglalkozások gyakorlásával összefüggő fegyelmi és etikai vétségek, a munkajogi és munkavédelmi kötelezettségszegések megelőzése és feltárása céljából – beleértve minden esetben az ellenőrzést és a felügyeletet is – továbbá az érintett vagy mások jogainak védelme érdekében.

11.7

(1) Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen,

a) ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve kötelező adatkezelés esetén;

b) ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik; valamint

c) törvényben meghatározott egyéb esetben.

(2) Az adatkezelő a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja.

(3) Ha az adatkezelő az érintett tiltakozásának megalapozottságát megállapítja, az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is – megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.

(4) Ha az érintett az adatkezelőnek a (2) bekezdés alapján meghozott döntésével nem ért egyet, illetve ha az adatkezelő a (2) bekezdés szerinti határidőt elmulasztja, az érintett – a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 napon belül – a törvényben meghatározott módon bírósághoz fordulhat.

(5) Ha az adatátvevő jogának érvényesítéséhez szükséges adatokat az érintett tiltakozása miatt nem kapja meg, a (3) bekezdés alapján történő értesítés közlésétől számított 15 napon belül, az adatokhoz való hozzájutás érdekében – a törvényben meghatározott módon – bírósághoz fordulhat az adatkezelő ellen. Az adatkezelő az érintettet is perbe hívhatja.

11.8

(1) Ha az adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével másnak kárt okoz, köteles azt megtéríteni.

(2) Ha az adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével az érintett személyiségi jogát megsérti, az érintett az adatkezelőtől sérelemdíjat követelhet.

(3) Az érintettel szemben az adatkezelő felel az adatfeldolgozó által okozott kárért és az adatkezelő köteles megfizetni az érintettnek az adatfeldolgozó által okozott személyiségi jogsértés esetén járó sérelemdíjat is. Az adatkezelő mentesül az okozott kárért való felelősség és a sérelemdíj megfizetésének kötelezettsége alól, ha bizonyítja, hogy a kárt vagy az érintett személyiségi jogának sérelmét az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő.

(4) Nem kell megtéríteni a kárt és nem követelhető a sérelemdíj annyiban, amennyiben a kár a károsult vagy a személyiségi jog megsértésével okozott jogsérelem az érintett szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott.

12. Jogorvoslati lehetőségek

Bármilyen adatkezeléssel kapcsolatos kérdéssel, észrevétellel kereshetők az Adatkezelő munkatársai is a szolnok@profipadloszolnok.hu e-mail címen.

A felhasználó jogérvényesítési lehetőségeit bíróság előtt gyakorolhatja, továbbá bármilyen személyes

adattal kapcsolatos kérdésben kérheti a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság segítségét is (1125 Budapest Szilágyi Erzsébet fasor 22/C; postacím: 1530 Budapest, Pf. 5.). Jogorvoslati kérelmével, panaszával az érintett a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz is fordulhat.

12.1. Bírósági jogérvényesítés

(1) Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el.

(2) Azt, hogy az adatkezelés a jogszabályban foglaltaknak megfelel, az adatkezelő köteles bizonyítani.

(3) A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az érintett választása szerint – az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.

(4) A perben fél lehet az is, akinek egyébként nincs perbeli jogképessége. A perbe a Hatóság az érintett pernyertessége érdekében beavatkozhat.

Ha a bíróság a kérelemnek helyt ad, az adatkezelőt a tájékoztatás megadására, az adat helyesbítésére, zárolására, törlésére, az automatizált adatfeldolgozással hozott döntés megsemmisítésére, az érintett tiltakozási jogának figyelembevételére, illetve az adatátvevő által kért adat kiadására kötelezi.

13. cookie elhelyezésére és azok fajtáira vonatkozó tájékoztatás

Az anonim felhasználó-azonosító (cookie) egy olyan egyedi – azonosításra, illetve profilinformációk

tárolására alkalmas – jelsorozat, melyet a szolgáltatók a felhasználók számítógépére helyeznek el. Az ilyen jelsorozat önmagában semmilyen módon nem képes a felhasználókat azonosítani, csak a felhasználó számítógépének felismerésére alkalmas. Nem tartalmaz nevet, e-mail címet vagy bármilyen más személyes információt.

Amennyiben nem szeretné, hogy ilyen azonosító jel kerüljön az Ön számítógépére, módja van a böngészőjét úgy beállítani, hogy az ne engedje meg az egyedi azonosító jel elhelyezését az Ön gépére.

14. Egyebek

Jelen tájékoztatóban nem szabályozott kérdésekben az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezik, amely itt érhető el:

http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1100112.TV

Adatvédelmi nyilatkozat:

Kijelentem, hogy a fentiekben foglalt tájékoztatást, jogaimat elolvastam, megértettem, és hozzájárulok személyes adataim kezeléséhez, fentiek szerinti továbbításához és feldolgozásához. Jelen adatvédelmi tájékoztató és nyilatkozat megismerése és elfogadása a Webáruházban való regisztráció és vásárlás feltétele, és az Általános Szerződési Feltételek elválaszthatatlan részét képezi.

Hatályos: 2017 11. 16. napjától

Paradiso ’98 Kft.